دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آزمايشگاه آشکارسازي 1284141 مهندسي هسته اي-كاربردپرتوها
آزمايشگاه آشکارسازي 1286191 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
آشكارسازي تابش هاي هسته اي ۲ 1284123 مهندسي هسته اي-كاربردپرتوها
آشكارسازي تابشهاي هسته اي ۱ 1286143 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
آشكارسازي تابشهاي هسته اي ۲ 1286153 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
آشكارسازي و دزيمتري 1286403 مهندسي هسته اي-مهندسي پرتو پزشکي-آموزش الکترونيکي
آشكارسازي و دوزيمتري راكتورهاي گداخت هسته اي 1187523 مهندسي هسته اي-گداخت هسته اي
اصول پلاسماي آماري 1187543 مهندسي هسته اي-گداخت هسته اي
الكترونيك هسته اي 1286233 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
الکترونيک هسته اي 1284513 مهندسي هسته اي-كاربردپرتوها
تدريس يار آزمايشگاه آشکارسازي 1286190 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
تدريس يار آشكارسازي تابشهاي هسته اي ۲ 1286150 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
تدريس يار آشكارسازي تابشهاي هسته اي۱ 1286140 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
تدريس يار آشكارسازي و دزيمتري 1286400 مهندسي هسته اي-مهندسي پرتو پزشکي-آموزش الکترونيکي
تدريس يار الكترونيك هسته اي 1286230 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
تدريس يار حفاظ سازي 1286200 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
تدريس يار دستگاههاي‌مولدپرتوها 1286120 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
تدريس يار روشهاي آناليز هسته اي 1286220 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
تدريس يار روشهاي محاسباتي كامپيوتري در مهندسي 1286250 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي
تدريس يار سيستمهاي تصويرگر پزشكي 1286260 مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها-آموزش الكترونيكي