دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
مباحث ويژه (آشكار سازي و دزيمتري) 1298633 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (انرژي گداخت توسط سيستم هاي غير توكامك) 1298583 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (باز شناسي الگوهاي پزشكي) 1298623 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (تئوري آشوب در فيزيك) 1298593 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (حالت جامد هسته اي) 1298613 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (دزيمتري پرتوها) 1298673 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (راديوبيولوژي) 1298683 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (سيستمهاي فضايي) 1298663 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (سيستمهاي پيچيده) 1298743 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (سيمولاتور در صنعت هسته اي) 1298703 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (شتابدهنده الكترون) 1298693 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (شمارش هسته اي) 1298733 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (طراحي ايتر) 1298603 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (فيزيك ماده چگال محاسباتي) 1191563 فيزيک
مباحث ويژه (مباحث ويژه در اسپكتروسكوپي ليزري) 1191533 فيزيک
مباحث ويژه (مباحث ويژه در فيزيك بهداشت پيشرفته) 1298643 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (مباحث ويژه در كاربرد پرتوها) 1298713 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (مباحث ويژه در نانو) 1298723 مهندسي هسته اي-هسته اي
مباحث ويژه (مباحث ويژه در پديده هاي تصادفي) 1191573 فيزيک
مباحث ويژه (مدلسازي انرژي پيشرفته) 1298753 مهندسي هسته اي-هسته اي