مهندسی انرژی

 

دانشكدة فیزیک و مهندسي انرژی، در مقطع کارشناسی رشته مهندسی انرژی دانشجو مي‌پذيرد.