مهندسی انرژی

 

دانشكدة مهندسي انرژی و فيزيك، در مقطع کارشناسی، علاوه بر اراية رشتة فيزيك در رشته مهندسی انرژی نیز دانشجو مي‌پذيرد.