مهندسی انرژیدانشكدة فیزیک و مهندسي انرژی، در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته مهندسی انرژی دانشجو مي‌پذيرد.