نام:حسين آفريده

مسئولیت: رئيس دانشكده

نام:رضا امراللهي بيوکي

مسئولیت:مدیر گروه آموزشی مهندسی هسته ای

نام:پرویز پروین

مسئولیت:معاون تحصيلات تكميلي

نام:مرتضي حبيبي

مسئولیت: معاون پژوهشی و امور بین‌الملل

نام:داريوش رضايي اوچبلاغ

مسئولیت: معاون آموزشی و دانشجوئی

نام:سعید طالبی

مسئولیت:مدیر گروه آموزشی مهندسی انرژی

نام:کاووس ميرعباس زاده

مسئولیت:مدیر گروه آموزشی فیزیک کاربردی

نام:مهندس رسول سعيدي

مسئولیت:مدیر مالی و اداری

نام: حمیدرضا حبیبیان

مسئولیت:سرپرست مرکز کامپیوتر