دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
حسین آفریده ۶۴۵۴۵۲۰۰ رئيس دانشكده
هادی غرقابی ۶۴۵۴۵۲۰۰ دفتر دانشكده
فاطمه رجبي ۶۴۵۴۵۲۱۰ تحصيلات تكميلي
مهدی آقابراری ۶۴۵۴۵۲۱۱ تحصيلات تكميلي
مهدي موسايي ۶۴۵۴۵۲۱۲ دفتر آموزش
آمنه امیرلو ۶۴۵۴۵۲۱۳ دفتر پژوهشی
رسول سعيدی ۶۴۵۴۵۲۲۰ مدیر مالي و اداری
علی خسروی ۶۴۵۴۵۲۲۲ امور مالی و اداری
زهرا زينعلي ۶۴۵۴۵۲۲۵ سايت كامپيوتر
الناز بختياري ۶۴۵۴۵۲۰۸ كتابخانه
احمد هوشور ۶۴۵۴۵۲۰۹ انتشارات
سيدمحسن حسيني سرفيروزآبادي ۶۴۵۴۵۲۲۷ آزمايشگاه الكتريسيته
بهجت الملوك حيدري ۶۴۵۴۵۲۲۴ آزمايشگاه مكانيك و حرارت