نام : مهندس رسول سعيدي

مسئولیت:مدير مالي و اداري-كارشناس آموزشي

شماره تلفن:02164545220

نام : مهدی آقابراری

مسئولیت: کارشناس دفتر تحصيلات تكميلي

شماره تلفن:02164545211

نام : آمنه امیرلو

مسئولیت:کارشناس دفتر پژوهشی

شماره تلفن:02164545213

نام : مهندس فرهاد حاجی محمدعلی

مسئولیت:کارشناس سایت کامپیوتر

شماره تلفن:02164545223

نام : سید محسن حسینی سرفیروزآبادی

مسئولیت:کارشناس مسئول آزمایشگاه الکتریسیته

شماره تلفن:02164545217

نام : مهندس بهجت الملوك حيدري

مسئولیت: كارشناس آموزشي

شماره تلفن:02164545214

نام : فاطمه رجبی

مسئولیت: کارشناس دفتر تحصيلات تكميلي

شماره تلفن:02164545210

نام : مهندس زهرا زينعلي

مسئولیت:مسئول شبكه و سايت كامپيوتر

شماره تلفن:02164545225

نام : هادی غرقابی

مسئولیت:مسئول دفتر

شماره تلفن:02164545200

نام : مهدی موسایی

مسئولیت:کارشناس دفتر آموزش کارشناسی

شماره تلفن:02164545212

نام : احمد هوشور

مسئولیت: مسئول انتشارات

شماره تلفن:02164545209