آزمایشگاه آموزشی-پژوهشی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه آشكارسازي و نوترون

سرپرست : حسين آفريده

آزمايشگاه اپتيك و فتونيك

سرپرست : پرویز پروین

آزمايشگاه الكترونيك

سرپرست : حمیدرضا حبیبیان

آزمايشگاه الكتريسيته

سرپرست : حمیدرضا حبیبیان

آزمایشگاه انرژی

سرپرست : سعید طالبی

آزمايشگاه حرارت

سرپرست : مهدي خاكيان

آزمایشگاه سیمولاتور راکتور

سرپرست : سعید طالبی

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

سرپرست : کاووس ميرعباس زاده

آزمايشگاه فیزیک مدرن

سرپرست : حسين عباسي

آزمایشگاه مکانیک

سرپرست : مهدي خاكيان

آزمايشگاه هسته اي

سرپرست: سيد علي موسوي زرندي

اخبار