آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمایشگاه پرتوپزشکی

سرپرست : سعيد ستايشي

آزمايشگاه پلاسماي كانوني

سرپرست : رضا امراللهي بيوکي

آزمايشگاه فيزيك سطح و نانوفناوری

سرپرست : کاووس ميرعباس زاده

آزمايشگاه گداخت هسته‌اي

سرپرست : رضا امراللهي بيوکي

آزمايشگاه ليزر

سرپرست : پرویز پروین

آزمايشگاه هسته‎ای پيشرفته

سرپرست : حسين آفريده

اخبار