آزمايشگاه ليزر

آزمايشگاه ليزر

  • معرفي

آزمایشگاه لیزر یک آزمایشگاه تحقیقاتی است برای به انجام رساندن پروژه های دانشجویان دوره های ارشد و دکترای گروه فیزیک  طراحی شده است. که آزمایشهای خود را در زمینه اتمی و مولکولی انجام دهند.