سخنرانی با موضوع: ساختمان صفر انرژی و چالش تغییر اقلیم

 

دکتر سید مجید مفیدی {#myemotions_dlg.cool}

 

استاد و هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده معماری و شهرسازی سه شنبه 23 مهرماه

 حضور برای عموم آزاد و رایگان استضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي هسته اي و فيزيک| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶