اساتيد مهندسی انرژی

عاطفه بهزادی فروغ

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:behzadif@aut.ac.ir

شماره تلفن:

سعید طالبی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sa.talebi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545273

مریم فانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mfani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545253