اساتيد فيزيك

پرویز پروین

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:parvin@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545233

مهدي خاكيان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khakian@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545235

حسين عباسي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:abbasi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545242

هوشنگ عراقي کزاز

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:araghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545243

داود کماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:kamani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545244

فرح مرصوصي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:marsusi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545251

محمد مهرآفرين

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mehrafar@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545247

کاووس ميرعباس زاده

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mirabbas@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545248

هوشيار نوشاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hnoshad@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545254