اساتيد مهندسي هسته‌اي

حسين آفريده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hafarideh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545230-5200

رضا امراللهي بيوکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:amrollahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545232

داود ایرجی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:iraji@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545277

مرتضي حبيبي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mortezahabibi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545234

داريوش رضايي اوچبلاغ

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ddrezaey@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545270

سعيد ستايشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:setayesh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545252

شهيار سرآمد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ssaramad@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545238

مهدي سهرابي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:m.sohrabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545256

مجتبي شمسائي زفرقندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pysham@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545255

سعید طالبی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sa.talebi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545273

سيد علي موسوي زرندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:moussavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545246