اساتيد فيزيك

کاووس ميرعباس زاده

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mirabbas@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545248

علی بوالی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:alibavali@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545241

پرویز پروین

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:parvin@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545233

امیر جعفرقلی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ajafargholi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545245

حمیدرضا حبیبیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:habibiyan@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545257

مهدي خاكيان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khakian@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545235

محمدحسین رازبین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.razbin@aut.ac.ir

شماره تلفن:

فرزانه شایگان‏‏‎فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fshayeganfar@aut.ac.ir

شماره تلفن:

حسين عباسي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:abbasi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545242

هوشنگ عراقي کزاز

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:araghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545243

رضا کریمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:r.karimi13@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545281

داود کماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:kamani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545244

فرح مرصوصي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:marsusi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545251

خسرو معدنی‎پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:madanipour@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164543140

محمد مهرآفرين

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mehrafar@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545247

هوشيار نوشاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hnoshad@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545254