نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 فاطمه آبتين کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي- مهندسي راکتور
2 شاهين آتشبارطهراني دکتري مهندسي هسته اي-هسته اي
3 رويا آخوندصادق کارشناسي ارشد فيزيک
4 ليلا آذين فر کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي - مهندسي پرتو پزشکي
5 داود آراسته کارشناسي ارشد فيزيک
6 مسعود آروين دانشوري مهندسي هسته اي-هسته اي
7 مينا آزادي کارشناسي ارشد فيزيک
8 ابراهيم آزادگان کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي- مهندسي راکتور
9 مرضيه آسوده کارشناسي ارشد فيزيک
10 مهدي آقاجاني کارشناسي فيزيک
11 مهدي آقامحمدحسن کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي - مهندسي پرتو پزشکي
12 سيدعلي آقايان کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي - مهندسي پرتو پزشکي
13 مهران آمدي کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي - مهندسي پرتو پزشکي
14 پوريا آيريا کارشناسي فيزيک
15 عليرضا ابائي تفرش کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي - مهندسي پرتو پزشکي
16 فاطمه ابتين کارشناسي فيزيک کاربردي
17 زهرا ابراهيم پورکلخوران کارشناسي فيزيک
18 ونوس ابراهيمي کارشناسي فيزيک
19 فاطمه ابراهيمي کارشناسي فيزيک کاربردي
20 فاطمه ابراهيمي کارشناسي ارشد فيزيک اتمي و مولکولي

 

 

اخبار