افراد

حسين آقاحسيني نائيني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: aghahos@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545231

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/aghahos

  • سوابق تحصیلی