افراد

علی بوالی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: alibavali@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545228

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی