افراد

داريوش رضايي اوچبلاغ

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ddrezaey@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545270

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=ddrezaey

  • سوابق تحصیلی