افراد

حمیدرضا حبیبیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: habibiyan@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545257

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=habibiyan

  • سوابق تحصیلی