افراد

داود ایرجی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: iraji@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545277

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=iraji

  • سوابق تحصیلی