افراد

مهدي سهرابي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: m.sohrabi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545256

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی