افراد

فرح مرصوصي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: marsusi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545251

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


  كارشناسي فيزيك : دانشگاه تهران


 

كارشناسي ارشد: فيزيك اتمي و ملكولي ، دانشگاه تهران 75-78


 

دكترا: فيزيك حالت جامد ، دانشگاه اميركبير، 84 88