افراد

کاووس ميرعباس زاده

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mirabbas@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545248

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mirabbas

  • سوابق تحصیلی