افراد

سيد علي موسوي زرندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: moussavi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545246

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/moussavi

  • سوابق تحصیلی