افراد

مجتبي شمسائي زفرقندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: pysham@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545255

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/pysham

  • سوابق تحصیلی