افراد

رضا کریمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: r.karimi13@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545281

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی