افراد

سعيد ستايشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: setayesh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545252

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/setayesh

  • سوابق تحصیلی