افراد

اسحق صوفي املشي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: soufi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545241

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/soufi

  • سوابق تحصیلی