لطفاً براي آگاهی از آئین‎نامه‎ها به لينك زير مراجعه نماييد:

http://edu.aut.ac.ir/iCMS/pg/?f=p1&s=rg.search&l=1&_p_st=1